کتاب صوتی قصه های مثنوی مولوی
<![CDATA[]]>

کتاب صوتی قصه های مثنوی مولوی

. دارای سطح فکر و اندیشه های وسیع می شود؛

2. ذهنش برای فراگیری فعال تر می شود؛

3. گنجینه ی لغاتش کامل تر می شود؛

4. افق های جدیدی پیش رویش باز می گردد؛

5. آمادگی اش برای یادگیری درس های مدرسه بیشتر می شود؛

6. و به صورت جدی تر و قوی تر در راه کسب علم گام برمی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو