فرانسه 76 رکورد را با پیروزی متوالی مقابل هاوکس بدست آورد
<![CDATA[]]>

فرانسه 76 رکورد را با پیروزی متوالی مقابل هاوکس بدست آورد

تفاوت اصلی گریدیرون فوتبال با فوتبال در این است که بازیکنان اجازه حمل و پرتاب توپ با دست را دارند و تفاوت اصلی آن با راگبی نیز در این است که توپ به طور نوبتی در کنترل یکی از دو تیم قرار دارد.

ادامه خواندن

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد

بستن منو